Финансов анализ и контролинг

 • АНАЛИЗ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  • Анализ на стоковите и материални складови наличности; Преодоляване на проблема с наличието на СВРЪХЗАПАСИ; Оптимизиране на складовите наличности; Регулиране на обръщаемостта на стоково-материалните запаси на предприятието;
  • Финансов анализ и програма за преодоляване на финансовия недостиг (ЧЕРВЕНА КАСА) Стандарт Управленско счетоводство;
  • Анализ на задълженията към персонал, доставчици, клиенти, НАП, финансови институции и др. и програма за ОПТИМИЗИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ на разходите по обслужване на тези задължения.

 

 • ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
  • Финансова история и финансов бизнес план (проекция на бизнес потенциала) в българския стандарт на финансово счетоводство;
  • Финансова история и финансов бизнес план (проекция на бизнес потенциала), конвертирани в стандарт Управленско счетоводство;
  • Финансов анализ за оценка на ключовите управленски коефициенти;
 • Стандартен анализ на финансовите коефициенти:

тест за оперативна ефективност, тест за рентабилност, тест за ефективност на инвестициите, тест за финансовото състояние, тест за финансов ливеридж, тест за поддържан растеж.

 • Корпоративен финансов анализ:

тест за корпоративна оценка – общ статус по отношение на борсовата норма на капитализация, Тест за степента на финансовия риск.

Анализ за бизнес оценяване.  Анализ за текущо бизнес оценяване на стойността на дейността.

Методи за оценка:

 • Натрупване на нетната печалба (загуба), натрупване на приходите от продажби, капитализиране на нетната печалба (загуба), способност за изплащане на дивиденти, допълнителни приходи, дисконтиране на бъдещи печалби (загуби);
 • вътрешна норма на възвращаемост на собствения капитал;
 • глобална базисна оценка (дисконтирани бъдещи парични потоци) на акциите/дяловете;
 • глобална минимална оценка (дисконтирани бъдещи парични потоци) на акциите/дяловете;
 • глобална максимална оценка (дисконтирани бъдещи парични потоци) на акциите/дяловете;
 • детайли по глобалната оценка на акциите/дяловете.

 

 • КОНТРОЛИНГ
  • Събиране, систематизиране и структуриране на информацията за дейността на предприятието и прилагането и в работоспособен модел за оптимизиране на финансовия резултат и ликвидността;
  • Създаване и прилагане на програма за планиране и следене на финансовия резултат и ликвидността и разработване на “четими” форми за отчетност и информация.

Контролингът може да бъде реализиран с различни методи. Един от вариантите е “Контролинг на отделите на предприятието”, който се дели на контролинг на:

 • управленските и административни единици;
 • пласмента;
 • производството;
 • доставките;
 • продуктовата гама и т.н.