Финансови и данъчни консултации за физичски лица и фирми

  • Изработка на Бизнес план и консултации при банково кредитиране;
  • Устни и писмени консултации – ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ, КЗОО, КТ;
  • Извършване на ревизии в обекти на клиента и отчитане на резултатите;
  • Оценяване на дълготрайни активи, интелектуална собственост и др.
  • Счетоводни експертизи и счетоводни консултации;
  • Изготвяне на бизнес проекти;
  • Други услуги, свързани с финансовия анализ;
  • Маркетингови проучвания и изготвяне на маркетингови планове и стратегии;
  • Предварителен анализ на рентабилността при въвеждане на нов продукт за производство, изготвяне на калкулации, анализ на ефективността от въвеждането на продукта, ценообразуване.