Text Widget
Interactively incentivize team driven markets and accurate meta-services. Progressively engage cutting-edge catalysts for change after efficient potentialities. Professionally generate extensive process improvements for process-centric niche markets. Dramatically initiate end-to-end niches whereas integrated best practices. Professionally envisioneer ethical results rather than team building synergy.
Recent Works
Posts Slider

  Протокол

  ВИСШ ИНСТИТУТ ЗА ПОДГОТОВКА НА

  КАДРИ И НАУЧНО-

  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – МВР

  ПРОТОКОЛ

  за извършени изпитания на животоспасяващо хидрогелно

  противопожарно одеяло „BURNSHIELD" съгласно договор ре. N 2281 /

  04.10.1996 с фирма

  „БФК БАЛКАНФАРМ" ЕООД гр. София

  В изпълнение на договор рег. N 2281/04.10.1996 година в лабораторията

  по „ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ" при катедра „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ"

  на факултет „ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА" при ВИПОНД – МВР бяха направени

  следните изпитания:

  I. Сравнителен тест за топлопроводност на животоспасяващо хидрогелно

  противопожарно одеяло „BURNSHIELD" и негорим каолиново одеяло.

  МЕТОДИКА:

  Изпитвателна апаратура:

  – тигелна електропещ с обхват 20 – 600 °С;

  – терморегулатор с обхват 20 – 600 °С;

  – термометър с обхват -10 до +200 °С – 2 броя;

  – хронометър;

  Пробни образци:

  – животоспасяващо хидрогелно противопожарно одеяло „BURNSHIELD" –

  3 бр. с размери 150 х 150 мм стандартна дебелина;

  – каолиново четирислойно одеяло – с размери 150 х 150 мм стандартна дебелина;

  Време на експозиция -180 секунди

  Температурите в тигеловата пещ се измерваха контактно с термодвойка от

  хромел-алумел, а на ненагряваната повърхност на пробните образци с два

  броя контактни термометри.

  Изследването включва задаване на температури в тигеловата

  пещ в диапазона от 300 °С до 500 °С. Получените резултати са представени

  в таблица 1.

  N по ред

  Температура в пеща, [°С]

  Температура, измерена върху ненагряваната

  страна на Каолиново одеяло, [°С]

  Температура, измерена върху ненагряваната

  страна на одеяло „BURNSHIEL“, [°С]

  1
  300
  145
  68
  2
  350
  151
  70
  3
  400
  163
  74
  4
  450
  184
  83
  5
  500
  215
  88

  По данните от табл. 1 е построена графиката на фиг. 1

  Изводи:

  1. Изследването показва, че при хидрогелното одеяло „BURNSHIELD"

  температурата на ненагряваната страна е значително по-ниска в сравнение

  с негоримото каолиново одеяло;

  2. От получените резултати може да се допусне, че одеалото „BURNSHIELD"

  може да се използва от хора за преминаване през огнени бариери при пожар.

  II. Екстремално огнево изпитване за разрушаване

  МЕТОДИКА: Изпитвателна апаратура:

  – бутилка с газ пропан-бутан с горелка с температура на пламъка 900 –

  950 °С;

  – контролен сигнален потенциометър – КСП 4, с хромел-алумелова термодвойка

  за отчитане на температурата на пламъка на горелката;

  – статив с държател на пробните образци;

  Пробни образци:

  – сухо вълнено одеяло с размери 140 х 100 мм;

  – вълнено одеяло, напоено с вода с размери 140 х 100 мм;

  – хидрогелно одеяло „BURNSHIELD" с размери 140 -100 мм;

  – дехидратирано хидрогелно одеяло „BURNSHIELD" с размери 140-100

  мм;

  – дехидратирано хидрогелно одеяло „BURNSHIELD", вторично напоено

  с вода с размери 140-100 мм;

  Газ пропан-бутановата горелка е на фиксирано разстояние 150 мм от пробните

  образци като пламъкът с температура 900 – 950 °С обхваща от всички страни

  пробния образец.

  Бяха изследвани по 3 броя образци, а получените резултати са дадени в

  таблица 2.

  N по ред Вид на материала Време за разрушаване [сек] Други явления, съпровождащи изследването
  1 сухо вълнено одеяло
  8-10
  силно деформиране, бързо овъгляване и запалване
  2 вълнено одеяло, напоено с вода
  42-48
  деформиране, овъгляване и разтопяване
  3 хидрогелно одеяло „BURNSHIELD“,
  220-232
  бавно и постепенно деформиране, овъгляване и разрушаване

  без горене

  4 дехидратирано одеяло „BURNSHIELD“,
  150-160
  бавно и постепенно деформиране, овъгляване и разрушаване

  без горене

  5 дехидратирано одеяло „BURNSHIELD“, вторично напоено

  с вода

  16-21
  бързо деформиране и овъгляване, слабо горене

  Изводи:

  1. Направените изследвания показват, че горимоста на

  сухото вълнено одеяло значително се намалява при напояване с хидрогел

  „BURNSHIELD";

  2. Устойчивостта на разрушаване на одеялото „BURNSHIELD" е много

  по-висока от сухо вълнено одеяло (22 – 29 пъти) и от напоено с вода вълнено

  одеяло (4 – 6 пъти).

  III. Изпитване за разсейване на топлина от образец

  МЕТОДИКА:

  Изпитвателна апаратура:

  – бутилка с газ пропан-бутан с горелка с температура на пламъка 900 –

  950 °С;

  – статив с държател на пробните образци;

  – термометър с обхват -10 до +300 °С;

  – хронометър;

  Пробни образци:

  – животоспасяващо хидрогелно противопожарно одеяло „BURNSHIELD"

  – 3 бр. с размери 150 х 150 мм стандартна дебелина;

  Изследването включва постепенното загряване на термометър

  до температура 250 °С , поставен в зоната на пламъка на газ пропан-бутановата

  горелка. При достигане на тази температура термометъра се отстранява от

  пламъка и веднага се покрива с образец от одеялото „BURNSHIELD",

  след което се поставя в зоната на пламъка. Стойностите за измението на

  температурата се отчитат през определен интервал от време и са дадени

  в таблица 3.

  време t (сек)
  0
  5
  10
  15
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  температура Т, (°С)
  250
  126
  102
  69
  51
  40
  38
  37
  37
  40
  45

  По получените данни е построена графичната зависимост

  Т = f(t.), дадена на фиг. 2.

  Изводи:

  1.Хидрогелното одеяло „BURNSHIELD" притежава топлопоглъщаща

  и висока охлаждаща способности;

  2.Хидрогелното одеяло „BURNSHIELD" притежава висок топлоизолиращ

  ефект, който се дължи на ниската топлопроводност на Хидрогелното вещество;

  Забележка:

  Горните два извода позволяват да препоръчаме употребата

  на Хидрогелното одеяло „BURNSHIELD" в случаите на пожари, при които

  се налага топлинна защита, отнемане на топлина при третиране на травми

  от изгаряния и др.

  IV. Изследване при критична температура 70 °С

  Това изследване се обуславя от факта, че критична за повърхността на

  човешкото тяло е температура от 70 °С.

  МЕТОДИКА:

  Изпитвателна апаратура:

  – електропещ ПЕК – 45 с обхват от 20 – 800 °С;

  – терморегулатор с диапазон 20 – 800 °С;

  – контролен термометър с обхват 20-100 °С;

  – везна с точност до 0.05 гр;

  – метален държател за пробните образци;

  – хронометър;

  Пробни образци:

  – животоспасяващо хидрогелно противопожарно одеяло „BURNSHIELD" –

  з броя;

  Първи образец с размери 140 х 100 мм и начална маса 56.70 гр; Втори образец

  с размери 120 х 100 мм и начална маса 45.00 гр; Трети образец с размери

  135 х 110 мм и начална маса 54.70 гр;

  След определянето на първоначалната им маса пробните образци бяха поставени

  в предварително темперираната до 70 °С пещ. Загубата на маса на пробните

  образци се определяше през зададени интервали от време. Получените резултати

  са дадени в табл. 4.

  табл. 4

  образец време на експозиция, t [мин]
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  1 маса, М[гр]
  52.8
  48.5
  43.5
  38.7
  32.7
  28.2
  2 маса, М[гр]
  41.2
  38.5
  33.4
  29.8
  24.5
  20.7
  3 маса, М[гр]
  50.2
  45.6
  40.3
  35.2
  29.9
  25.5

  табл.4 – продължение

  образец време на експозиция, t [мин] 75 90 105 120 240 1200
  1 маса, М[гр] 24.5 19.7 15.9 12.2 7.1 7.1
  2 маса, М[гр] 18 13.5 10.6 8.1 5.8 5.8
  3 маса, М[гр] 21.6 16.5 12.8 9.6 6.7 6.7

  От получените експериментални резултати е построена графичната зависимост

  М=f(t), при Т= const (70 °С) /вж. фиг. З/.

  Изводи:

  Противопожарното хидрогелно одеяло „BURNSHIELD" запазва за достатъчно

  време основната си маса, което е предпоставка за използването му като

  животоспасяващо при пожар.

  Забележка:

  При това изследване бяха констатирани следните факти:

  – Хидрогелът не се стича от пробните образци при тази температура, а постепенно

  губи от масата си;

  – Визуално не се установи промяна на вълнената основа;

  – След поливане с вода изследваното хидрогелно одеяло възстановява своята

  първоначална маса до 87% – 90%.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  От направените изпитания може да се направи извода, че

  предлаганото хидрогелно противопожарно одеяло „BURNSHIELD" може да

  се използва за физическа защита на хора и/или взривоопасни материали и

  др. при пожар. Възможна е повторна употреба за защита на вещества, материали

  и др. след регенерация с вода. Удачна е употребата на одеялото „BURNSHIELD"

  в места с голямо съсредоточаване на хора и материални ценности, за лична

  и масова защита.

  Провели изследването:

  Ръководител – подполк. д-р инж. Цветан Ценов – Зав. катедра „Предотвратяване

  на пожарите" на факултет „Противопожарна охрана" при ВИПОНД

  – МВР;

  Здравко Драгомиров – Техн. сътрудник в катедра „Предотвратяване на пожарите"

  на факултет „Противопожарна охрана" при ВИПОНД – МВР;

  София,

  28.10.1996год.

  РЪКОВОДИТЕЛ:

  Техн.

  сътрудник: