Подбор и оценка на персонала

ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
Оценяването на индивидуалния принос на служителите е съществено важен процес за всяка организация.
Ние избираме и оценяваме факторите (постигането на резултати, придобиване и развитие на компетенции) за които е доказано, че подобряват представянето в работата.
За целта първо наблюдаваме индивидуалните мотиви и поведения и тяхното влияние за постигане на най-добрите резултати в работата.
Системата за оценка е тъй важна, защото чрез нея ние насърчаваме тези знания, резултати и компетенции у нашите служители, които са важни за компанията и които ще допринесат за постигане на заложените бизнес резултати. Ръководейки се от този постулат най-важното правило, което съблюдаваме, е наличието на пряка връзка между стратегията на компанията и оценяването на индивидуалните резултати на всеки един неин служител.

СТРАТЕГИИ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Възнаграждението играе критична роля в предизвикателствата по подбор, задържане и мотивиране на талантливия ни персонал.
Водени от изследванията в областта на връзката между програми за заплащане и добавена стойност за акционерите, нашите консултанти работят с клиентите за създаване и въвеждане на различни видове системи за възнаграждение. Основните моменти по които ние консултираме при определяне на цялостния пакет по възнаграждение са в областта на управление на заплащането (основната заплата и гарантираните парични суми), поощрителни плащания, допълнителни придобивки и нематериални възнаграждения.

Целите, които си поставяме когато управляваме заплащането са:
• Вътрешна справедливост
• Външна конкурентност
• Позволимост
• Признание
• Законосъобразност
• Добра комуникация

Инструментите, които използваме, за да постигнем тези цели са: оценяване на позициите, методики за определяне на заплащането в зависимост от оценката на работното място, сравнение на заплащането с пазарните нива, методики за въвеждане на различни видове бонусни схеми, бюджета за заплати на компанията и др.
БОНУСНИ СХЕМИ
Ние помагаме на компаниите да въведат краткосрочни и дългосрочни бонусни схеми, които допринасят за това работниците да се чувстват добре възнаградени, вдъхновени да работят по-ефективно и най-вече съпричастни към постиженията на компанията.

Създаването на бонусни схеми е само част от нашата работа. Ние концентрираме усилията си да помогнем на компаниите да въведат тези програми. Успех за нас означава въведена схема, с която е запознат всеки един служител, одобрена е от всички на базата на много дискусии и идеи и най-вече нейното въвеждане е променило количеството и качеството на работата, увеличило е удовлетворението от труда за компанията и е помогнала за задържането на служителите.

СХЕМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
Помагаме на клиентите ни да определят стратегията, финансирането, предлагането и комуникацията на пакет от допълнителни придобивки.