Контролинг

ПРАКТИЧЕСКИ КОНТРОЛИНГ
/КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ/

Ефективното и печелившо управление на всеки един стопански субект, независимо от мащаба му изисква определени познания. Колкото по-голяма е една фирма и колкото повече дейности развива, толкова нуждата от практически инструменти за следене и прогнозиране /планиране/ на финансовия резултат и ликвидността нараства. Реализирането на идеята за систематизирана организация на управление, подчинена на оптимизиране на тези два основни показателя /финансов резултат и ликвидност/ е основата на КОНТРОЛИНГА.

В по-малките фирми и предприятия, в които дейностите са “в обхвата” на управляващия, контролинга може и да се реализира само с помощта на “интуитивния” подход /връзката между дейностите и финансовия резултат е очевидна/. При по-големите предприятия, когато различните дейности или етапи са подчинени на различни звена и субекти, е невъзможно ефективното управление без система за организация.

Контролингът е непрекъсната управленска дейност, позволяваща оптимизиране на цялостната работа на всички нива на фирмата и подчинена на идеята за своевременно и в много случаи предварително избягване на непечеливши действия /в определени случаи инструментите на контролинга се използват като част от инвестиционното планиране/.

Контролингът помага да се установят неефективните или неоптимални, а в много случаи и директно носещи ефективна загуба действия във фирмата, подложена на анализ.

Осъществяването на ефективен контролинг като мощен инструмент в ръцете на управлението на предприятията е разделено на две основни части:

1. Събиране, систематизиране и структуриране на информацията за дейността на предприятието и прилагането и в работоспособен модел за оптимизиране на финансовия резултат и ликвидността;
2. Създаване и прилагане на програма за ПЛАНИРАНЕ и СЛЕДЕНЕ на финансовия резултат и ликвидността и разработване на “ЧЕТИМИ” форми за отчетност и информация.

Контролингът може да бъде реализиран с различни методи. Един от вариантите е “Контролинг на отделите на предприятието”, който се дели на контролинг на:

– управленските и административни единици;
– пласмента;
– производството;
– доставките;
– продуктовата гама и т.н.

Основното обаче винаги остава КОНТРОЛИНГ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ И ЛИКВИДНОСТТА.